Một số các động từ đặc biệt khác

35. Một số các động từ đặc biệt khác

Đó là những động từ ở trong các mẫu câu khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau.

 • agree to do smt: đồng ý làm gì
  He agreed to leave early tomorrow morning.

 • agree to one's doing smt: đồng ý với việc ai làm gì.
  He agreed to my leaving early tomorrow morning.

 • Mean to do smt: định làm gì.
  I mean to get to the top of the hill before sunrise.

 • If it + mean + verb-ing: cho dù cả việc, bao hàm cả việc.
  My neighbour was determined to get a ticket for Saturday's game if it meant standing in line all night.

 • Propose to do smt: có ý định làm gì.
  I propose to start tomorrow.

 • Propose doing smt: Đề nghị làm gì
  I propose waiting till the police came.

 • Go on doing smt/smt: tiếp tục làm gì, cái gì (một việc đang bị bỏ dở)
  He went on writing after a break

 • Go on to do smt: Quay sang tiếp tục làm gì (vẫn về cùng một vấn đề nhưng chuyển sang khía cạnh khác)
  He showed the island on the map then went on to tell about its climate.

 • Try to do smt: cố gắng làm gì
  He try to solve this math problem.

 • Try doing smt: Thử làm gì
  I try sending her flowers, writing her letter, giving her presents, but she still wouldn’t speak to me.


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2