Một số ngữ động từ thường gặp

48. Một số ngữ động từ thường gặp

Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu.

 • To break off: chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.

 • To bring up: nêu ra, đưa lên một vấn đề

 • To call on: yêu cầu / đến thăm

 • To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)

 • To check out (of/from) a library: mượn sách ở thư viện về

 • To check out: điều tra, xem xét.

 • To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.

 • To check (up) on: điều tra, xem xét.

 • To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần

 • To come along with: đi cùng với

 • To count on = depend on = rely on

 • To come down with: mắc phải một căn bệnh

 • Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử

 • To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, một hợp đồng)

 • To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)

 • To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.

 • To find out: khám phá ra, phát hiện ra.

 • To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được

 • To get through with: kết thúc

 • To get through to: thông tin được cho ai, gọi được cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu

 • To get up: dậy/ tổ chức.

 • To give up: bỏ, từ bỏ

 • To go along with: đồng ý với

 • To hold on to: vẫn giữ vững, duy trì

 • To hold up: cướp / vẫn giữ vững, vẫn duy trì, vẫn sống bình thường, vẫn dùng được (bất chấp sức ép bên ngoài hoặc sử dụng lâu)

 • To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì

 • To look after: trông nom, săn sóc

 • To look into: điều tra, xem xét

 • To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động)

 • To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt ra

 • To point out: chỉ ra, vạch ra

 • To put off: trì hoãn, đình hoãn

 • To run across: khám phá, phát hiện ra (tình cờ)

 • To run into sb: gặp ai bất ngờ

 • To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy

 • To take off: cất cánh <> to land

 • To take over for: thay thế cho

 • to talk over: bàn soạn, thảo luận về

 • to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm)

 • to try out for: thử vai, thử giọng (1 vở kịch, buổi biểu diễn)

 • To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ

 • To watch out for: cảnh giác, để mắt, trông chừng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)

Bảng các động từ bất quy tắc

Present

Past

Past Participle

be was, were been
become became become
begin began begun
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cut cut cut
deal dealt dealt
do did done
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
meet met met
pay paid paid
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
shake shook shaken
shine shone shone
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke (waked) woken (waked)
wear wore worn
win won won
write wrote written


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2