Tài liệu IELTS

Tài liệu IELTS


IELTS Cambridge Practice Tests 1 + AUDIO
BIELTS1.zip | mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 1 Book
ielts11.zip | mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 1 AUDIO 1ielts12.zip
mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 1 AUDIO 2ielts21.zip
mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 1 AUDIO 3
ielts22.zip
mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 2 + AUDIO
ielts2.zip | mirror
01.zip | mirror
02.zip | mirror
03.zip | mirror
04.zip | mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 3 + AUDIO
CIELTS3.zip | mirror
practics1.zip | mirror
practics2.zip | mirror
practics3.zip | mirror
practics4.zip | mirror

IELTS Cambridge Practice Tests 4 + AUDIO
CPT4.zip | mirror
Test1.Section1.rar5M mirror
Test1.Section2.rar4M mirror
Test1.Section3.rar4M mirror
Test1.Section4.rar4M mirror
Test2.Section1.rar5M mirror
Test2.Section2.rar4M mirror
Test2.Section3.rar3M mirror
Test2.Section4.rar5M mirror
Test3.Section1.rar5M mirror
Test3.Section2.rar4M mirror
Test3.Section3.rar4M mirror
Test3.Section4.rar4M mirror
Test4.Section1.rar5M mirror
Test4.Section2.rar4M mirror
Test4.Section3.rar5M mirror
Test4.Section4.rar4M mirror

Insight into IELTS Exra with Answers + AUDIO
artext.part1.rar 8M mirror
artext.part2.rar 8M mirror

art01.zip| mirror
art02.zip | mirror


English Grammar - IELTS 2002 Handbook
IELTS2002.zip
mirror

Check Your Vocabulary for IELTSCYVIELTS.zip
mirror


------------------------------------

Đây là tập hợp các tài liệu hướng dẫn học IELTS mình thu thập từ trên mạng bao gồm gần 30 cuốn ebooks và khoảng 10 files audio để thực hành nghe.
Code:

101HelpfulHintsforIELTS.pdf1M
mirror

AcademicReadingielts.pdf42k
mirror

IELTS-workbook.pdf4M
mirror

-----------------------------------
CambPracTests-IELTS1

IELTS1.pdf9M
mirror

IELTS11.mp33M
mirror

IELTS12.mp33M
mirror

IELTS2002Handbook.pdf698k
mirror

IELTS21.mp33M
mirror

IELTS22.mp33M
mirror

--------------------------------
ielts_sure_success.pdf945k
mirror

IELTSessays.pdf12k
mirror

IELTSEssays.rar155k
mirror

IELTSListening_2.pdf77k
mirror

-------------------------------------
IELTSPreparationAndPractice.doc786k
mirror

PreparationAndPractice1.side1.mp35M
mirror

PreparationAndPractice1.side2.mp33M
mirror

PreparationAndPractice2.side1.mp34M
mirror

PreparationAndPractice2.side2.mp34M
mirror

------------------------------------
IELTSsecrets.pdf313k
mirror

IELTSSpeakingRealTest.doc143k
mirror

ieltsspeakingtopics.doc20k
mirror

IELTSSpeakingTopics.pdf15k
mirror

ieltswritingtask1July28.pdf15k
mirror

ieltswritingtopics.pdf22k
mirror

marking-sheet-writing-task-2-ielts.pdf44k
mirror

---------------------------------------
SpecimenMaterials1.mp33M
mirror

SpecimenMaterials2.mp35M
mirror

SpecimenMaterialsForAll.pdf282k
mirror

SpecimenMaterialsHandbook.pdf457k
mirror

--------------------------------------------------------
StrategiesForStudy

StrategiesForStudy1.mp3
StrategiesForStudy2.mp3
strategiesforstudy.pdf
--------------------------------------------------------
Reading

Check your vocab for IELTS |
Preparation and Practice Reading |

Speaking

IELTS Speaking Real Test |
How to prepare for IELTS Speaking |

Writting

Speaking and Writing examples |
Task 1 sample essay |

124 sample essays |


Các sách luyện tổng hợp

101 Helpful hints for IELTS |
202 Helpful hints for IELTS |
IELTS Cambridge Practice Test 1 |
IELTS Cambridge Practice Test 2 |
IELTS Cambridge Practice Test 3 |
IELTS Practice |
IELTS Preparation and Practice |
IELTS Test Plus | IELTS to Success |
Practice Now | Prepare for IELTS |
Specimen Material | Strategy for Study |
IELTS Secret |


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2