Lesson 114 - Toeic Test Vocabulary

1) n. abbreviation


2) v. analyze


3) v. saw


4) n. volunteer


5) v. exclude


6) v. copy


7) n. post


8) v. contact


9) n. craft


10) n. regulations


copyright Youpla


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2